Home제품정보Pfizer Gemcitabine Injection 화이자젬시타빈액상주Pfizer Gemcitabine Injection 화이자젬시타빈액상주

한글제품명

화이자젬시타빈액상주

영문제품명

Pfizer Gemcitabine solution for injection

한글성분명

젬시타빈염산염

영문성분명

Gemcitabine hydrochloride

효능구분

항암제

제품허가정보